FOTOGRAFOVÁNÍ • CESTOVÁNÍ • MY PHOTOGALLERY • TRAVEL PHOTO • LANDSCAPE • MOUNTAINS

Return - Návrat

                                                         Scroll down ! 
     
            
Návrat z Himalájí ...
 

          Tak jsem opět v Praze. Živá a zdravá.  Všechno jednou skončí a tak i naše dlouhé putování po himalájských kopcích skončilo. Letošní cesta byla vskutku pestrá na adrenalinové zážitky. Mimo silných turbulencí v letadle nás pátý den na cestě zastihlo zemětřesení o síle skoro 7 stupňů, později sněhová vánice a rapidní změna počasí. A to, k horšímu. Nečekaná sněhová pokrývka a hustá mlha nás uvěznila na tři dny v lodgii ve výšce 4.750 m.n.m. Náš plán přejít  tři vysokohorská sedla se bohužel z tohoto důvodu nepodařilo uskutečnit ( pozn. dokonce i průvodci s trekaři od přechodu sedla ustoupili).

            Přesto všechno se nám podařilo vystoupit na vrcholy Chhukhung Ri 5.450 m, Gokyo Ri 5.357 m a navštívit  základní tábor pod Island Peakem 5.080 m. Menší kopečky zde neuvádím. I těch bylo několik. Trek byl dost dlouhý, náročný a vyčerpávající. Pohybovali jsme se většinou ve výškách v rozmezí od 4000 do 5000 metrů, kde je pohyb z důvodu menšího obsahu kyslíku ve vzduchu obtížnější. Postupovali jsme pomalu. Těžký bágl na zádech dal zabrat. Můj denní energetický výdej několikanásobně převyšoval příjem a tak moje fyzická schránka ztratila na váze skoro 7 kilo. A to jsme nijak nestrádali. I když čekat na jídlo hodinu a někdy i více bylo pro hladové žaludky velice těžké (pozn. jídlo se připravuje vždy čerstvé a proto to trvá déle).
           Setkali jsme se tam s přátelskými místními lidmi, našimi trekaři i se známými Sherpy. Viděli jsme čtyři osmitisícovky:  Mt. Everest 8.848 m, Lhotse 8.516 m, Makalu 8.462 m a Cho Oyu 8.201 m. V závěru se počasí umoudřilo a ustálilo. Cestou zpět jsme míjeli stovky trekařů hrnoucích se nahoru a taky těch, kteří pro vyčerpání nebo výškovou nemoc byli donuceni se vrátit zpět.

           ...  venku slyším hluk velkoměsta, ale moje myšlenky směřují neustále do překrásných velehor, do Himalájí. Procházím se mezi nebetyčnými horami a cítím božský klid, uvolnění a pokoru.  

                                                           Helena

 


Foto: Vrcholové foto z Gokyo Ri • 5.357 m.n.m.   

  

            

                   Return from the Himalayas  ...

 

               So I'm back in Prague. Alive and healthy. An end to everything, so our long journey through Himalayan hills over.This year's expedition was indeed varied experiences on adrenaline. In addition to strong turbulence on the plane us on the fifth day on the trek caught earthquake nearly 7 degrees, snow blizzards and rapid change of weather. And the worse. Unexpected snow and dense fog us imprisoned for three days in Lodge at an altitude of 4,750 m. Our plan to go through three mountain saddle, unfortunately, for this reason failed to take place.
               Despite everything, we managed to climb to the top of Chhukhung Ri 5.450 m, Gokyo Ri 5357 m and to 
visit Base Camp the Island Peak 5.080 m. Smaller hills are not given here. Even those were few. Trek was pretty long, demanding and exhausting. We moved mostly at altitudes ranging from 4000 to 5000 m, where the movement is due to less oxygen in the air more difficult. We proceeded slowly with heavy backpacks on our backs. My daily energy expenditure exceeded income several times and my physical-box on the weight lost nearly 7 kilograms. We did not suffer hunger. While waiting for a meal an hour and sometimes more for hungry stomachs were very heavy (note: the food is prepared fresh and therefore it takes longer).
             We met there with friendly local people, our trekers and Sherpas are known. We saw four eight-thousand peaks: 
Mt. Everest 8.848 m, 8.516 m Lhotse, Makalu 8462 m and  Cho Oyu 8,201 m. In conclusion, the weather cleared and settled. On the way back we passed hundreds trekers rushing up and also those for exhaustion or altitude sickness were forced to go back.

             ...  I hear noise outside the citybut my thoughts constantly directed to the beautiful mountainsthe Himalayas. I walk among the into the sky towering mountains and feel divine peace, relaxation and humility.

                                                       Hellen
 

10.02.2016 16:02:14
bilkovahelenaph
Copyright © 2009-2018 Helena Bílková. All rights reserved.

All published photographs are protected by copyright law. Their further use is possible only with the permission of the author.
Na všechny fotografie a články se vztahují autorská práva. Další šíření, kopírování nebo jiné použití je možné jen se souhlasem autora.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one